Informační povinnost EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.

Wine Wellness Hotel Amande (dále jen „WWHA“) plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete při používání této a dalších webových stránek, především u online rezervace či při procesu check-in a vyplnění registračního formuláře na hlavní hotelové recepci.

WWHA se Vám tímto zavazuje, že nebude poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám.

Vámi zadané osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod, nebude šířit ani prodávat žádné jiné společnosti k jakémukoliv použití. Informace, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze interně v rámci naší společnosti.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás na našich webových  stránkách či registračních formulářích získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Všechny informace obsažené na těchto webových stránkách a jednotlivých webových stránkách WWHA, včetně designu, grafiky a textu, jsou vlastnictvím WWHA a jsou chráněny autorským právem. Všechny ostatní ochranné známky, názvy společností, názvy produktů a/nebo loga uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Ubytovací řád hotelu
(vč. zásad požární bezpečnosti hotelu)

  1. Hotelový host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
  2. Hotel ubytuje pouze občana, který se řádně zaeviduje, tzn., vyplní registrační formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
  3. Dle nařízení „GDPR“ má hotel tyto právní důvody a právní povinnosti na základě, kterých hotel vyžaduje osobní údaje od občanů (tj. host vyplní registrační formulář) a není nutné žádat o souhlas občana:
  • Zákonná povinnost: zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o místních poplatcích.
  • Za účelem splnění smlouvy: smlouva o ubytování nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu (hotelový host) -> vytvoření rezervace.
  • Host má právo v souvislosti s osobními údaji, kdykoliv nás kontaktovat a chtít znát, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel a kde je ukládáme.
  • Host má právo vznést proti zpracování jeho osobních údajů námitku nebo právo, abychom jeho údaj přestali zpracovávat, neexistuje-li jiný právní důvod, který je uvedený viz výše.
  1. Hotel dle nařízení „GDPR“ má oprávněný zájem na ochraně hotelového majetku a bezpečnosti zaměstnanců a hotelových hostů, a za tímto účelem využívá kamerového systému, který je zaznamenáván po dobu 7 dnů a je zabezpečen dle nejvyšších bezpečnostních standardů, které jsou detailně popsány v Interním předpisu hotelu pro ochranu osobních údajů.
  2. Host po vyplnění registračního formuláře obdrží kartu/klíč od hotelového pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje pouze přístup tento host (hosté). Přístup personálu hotelu do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a hotelem.
  3. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám, které nejsou zaevidovány registračním formulářem na daný typ pokoje. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu hotelu.
  4. Host uvolní pokoj nejpozději do 11:00hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak občan ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den.
  5. V době od 22:00hod do 6:00hod host dodržuje v hotelu noční klid.
  6. Domácí mazlíčci (psi, kočky) mohou být v hotelu umístěny pouze se souhlasem hotelu a za daný poplatek.
  7. V pokoji nebo společenských zařízeních hotelu není dovoleno bez souhlasu managementu hotelu přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
  8. V celém objektu hotelu, kromě restaurační terasy a hotelového atria je přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulování s otevřeným ohněm pod pokutou 10 000 Kč.
  9. Veškeré vybavení pokoje je oprávněn užívat pouze řádně registrovaný host. Host je povinen při odchodu z pokoje, pokoj uzavřít.  
  10. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 10let bez dozoru rodičů na pokojích či jiných hotelových prostorech.
  11. Hotel je povinen při onemocnění či zranění zajistit hostovi lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.
  12. Za škody způsobené na majetku hotelu hostem, odpovídá host.
  13. Při příjezdu je host povinen jako garanci platby předložit kreditní kartu nebo provést platbu za ubytování předem.
  14. Hotel poskytuje ubytovaným občanům služby v rozsahu a za podmínek stanovených v zákonu č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  15. V případě, že host hrubým způsobem poruší ubytovací řád, má management hotelu právo od smlouvy a poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
  16. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké.
  17. Odkládání snadno vznětlivých látek v blízkosti el. spotřebiče a topných těles, je zakázáno z důvodu požární bezpečnosti.
  18. Je zakázáno poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany.
  19. V případě vzniku požáru je každý povinen neprodleně ohlásit vzniklý požár na recepci hotelu, resp. přivolat pomoc pohotovostních složek dle požárních poplachových směrnic.
  20. Případnou evakuaci řídí v době denní 7:00 – 16:30hod velitel požární hlídky, resp. jeho zástupce, od 16:30 – 7:00hod službu konající pracovník hotelové recepce.
  21. Kontrolu počtu evakuovaných osob dle seznamu domovní knihy provede osoba, která řídí evakuaci.
  22. Evakuované osoby budou soustřeďovány na volné ploše v bezpečné vzdálenosti od požáru.
  23. Hotel nezodpovídá za věci uložené na pokoji. V případě potřeby je hostovi k dispozici hotelový trezor umístěný v recepci.
  24. Minibar je denně kontrolován a doplňován pokojovou službou. Žádáme hosty o nahlášení spotřeby minibaru a uhrazení při jejich odjezdu na hotelové recepci. V případě nenahlášení spotřeby minibaru si vyhrazujeme právo spotřebu hostovi zpětně vyfakturovat. Pozdní reklamaci nepřijímáme.